لیست قیمت تابلوهای دیجیتال LED

اعتماد شما سرمایه و افتخار ماست.

تابلوهای فول کالر

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
200×56 192×48 9216 فول کالر-3inone 3600000
300×56 288×48 13824 فول کالر-3inone 5400000
200×72 192×64 12288 فول کالر-3inone 4800000
300×72 288×64 18432 فول کالر-3inone 7200000
200×88 192×80 15360 فول کالر-3inone 6000000
200×104 192×96 18432 فول کالر-3inone 7200000
300×104 288×96 27648 فول کالر-3inone 10800000
         

مبنای محاسبه =   تعداد پیکسل ×  391تومان  = قیمت تابلو

18ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

تمام قطعات مصرفی با چیپ تایوان می باشند و 50 هزار ساعت عمر مفید دارند.

تابلوهای تک رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
72×40 32x64 2048 تک رنگ 400000
104×40 96×32 3072 تک رنگ 600000
200×40 192×32 6144 تک رنگ 1200000
104×56 96×48 4608 تک رنگ 900000
200×56 192×48 9216 تک رنگ 1800000
104×72 96×64 6144 تک رنگ 1200000
200×72 192×64 12288 تک رنگ 2400000
104×104 96×96 9216 تک رنگ 1800000
200×104 192×96 18432 تک رنگ 3600000
300×104 288×96 27648 تک رنگ 5400000
         

مبنای محاسبه =   تعداد پیکسل ×  195  = قیمت تابلو

18ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

تابلوهای سه رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
137×40 64×16×2 2048 سه رنگ 1126400
200×45 96×16×2 3072 سه رنگ 1689600
265×45 128×16×2 4096 سه رنگ 2252800
300×45 144×16×2 4608 سه رنگ 2534400
340×45 160×16×2 5120 سه رنگ 2816000
400×45 192×16×2 6144 سه رنگ 3379200
137×65 64×24×2 3072 سه رنگ 1689600
200×65 96×24×2 4608 سه رنگ 2534400
265×65 128×24×2 6144 سه رنگ 3379200
300×65 144×24×2 6912 سه رنگ 3801600
340×65 160×24×2 7680 سه رنگ 4224000
400×65 192×24×2 9216 سه رنگ 5068800
137×90 64×32×2 4096 سه رنگ 2252800
200×90 96×32×2 6144 سه رنگ 3379200
265×90 128×32×2 8192 سه رنگ 4505600
300×90 144×32×2 9216 سه رنگ 5068800
340×90 160×32×2 10240 سه رنگ 5632000
400×90 192×32×2 12288 سه رنگ 6758400

کلیه تابلو ها با دات ماتریس cm 2 می باشد. هر پیکسل به قیمت 1100 تومان ارزش بندی می گردد. مبنای محاسبه =  تعداد پیکسل × 1100  = قیمت تابلو

تابلوهای هفت رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
200×50 96×16×3 4608 هفت رنگ 2457600
330×50 128×16×3 6144 هفت رنگ 3276800
370×50 144×16×3 6912 هفت رنگ 3686400
410×50 160×16×3 7680 هفت رنگ 4096000
500×50 192×16×3 9216 هفت رنگ 4915200
250×75 96×24×3 6912 هفت رنگ 3686400
330×75 128×24×3 9216 هفت رنگ 4915200
370×75 144×24×3 10368 هفت رنگ 5529600
410×75 160×24×3 11520 هفت رنگ 6144000
500×75 192×24×3 13824 هفت رنگ 7372800
250×100 96×32×3 9216 هفت رنگ 4915200
330×100 128×32×3 12288 هفت رنگ 6553600
370×100 144×32×3 13824 هفت رنگ 7372800
410×100 160×32×3 15360 هفت رنگ 8192000
500×100 192×32×3 18432 هفت رنگ 9830400

کلیه تابلو ها با دات ماتریس cm 2.5 تنظیم گردیده است که می تواند در دات ماتریسcm 2 نیز تنظیم گردد. هر پیکسل هفت رنگ به قیمت 1600تومان می باشد .

مبنای محاسبه   =   تعداد پیکسل     ×       1600      =      قیمت تابلو